குருவருளும் திருவருளும்
துணைநின்று என்றென்றும்
வழிநடத்தட்டும்.

வாழ்க பொருளுடன்

வளர்க அருளுடன்

குருவருளும் திருவருளும்
துணைநின்று என்றென்றும்
வழிநடத்தட்டும்.

வாழ்க பொருளுடன்

வளர்க அருளுடன்

Go to Top